Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Residence Assistant Job post opportunity at Stellenbosch University

Residence Assistant Job post opportunity at Stellenbosch University

Residence Assistant Job post opportunity at Stellenbosch University

Stellenbosch University excited to announce that we will be employing Residence Assistants (RA) in our Stellenbosch University. Stellenbosch University launched a new School for Climate Studies, the first school of its kind in South Africa with the status of a faculty.

Job Title / Posbeskrywing Residence Assistant
Location  /Area
Organization /  Organisasie SunCom
Department Description /  Departement Beskrywing
SUNKOM   Behuisingsdienste

Koshuis- Assistent (2 poste)
Verw. KD/177/0622

SUNCOM
Residence Services

Residence Assistant (2 posts)
Ref. KD/177/0622

The Residence Services Division is tasked to manage all student housing sustainably, in line with the values of the University and in compliance with national norms and standards.

Duties/Pligte

 • Verantwoordelik om ondersteuning te bied aan die Afdeling soos en wanneer versoek, spesifiek aan Kluster Koshuisdienste Koördineerders met inspeksies en volhoubaarheid van koshuise wat onder hul resorteer;

 • Verrig aflosfunksie aan Koshuisdienste Koördineerders gedurende lang afwesigheidsperiodes in lyn met die KPA;

 • Handhawing van veiligheidstandaarde binne koshuise, huise en hubs.

 • Responsible for providing support to the Division as and when required, specifically to the Cluster Residence Co-ordinators in the inspections and upkeep of the Residences for which they are responsible;

 • Relief Residence Service Co-ordinators during long periods of absence from work and execute the tasks as per CPA;

 • Maintaining safety standards within residences, houses and hubs.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Graad 12 (Senior Sertifikaat);Bewese toepaslike ervaring, opgedoen binne vergelykbare omgewings;

 • Bewese goeie interpersoonlike vaardighede;

 • Meelewendheid en positiewe ingesteldheid teenoor studente, personeel en kliënte;

 • Goeie kommunikasievaardighede;

 • Goeie rekenaarvaardigheid in die MS Word-pakket (ten minste Outlook, Excel en Word);

 • Goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede;

 • Goeie konflikhanteringsvaardighede;

 • Die vermoë om selfstandig en selfgemotiveerd te werk;

 • Die vermoë om deeglik te werk en effektiewe tydsbestuur toe te pas;

 • Die vermoë om met selfvertroue op te tree;

 • Professionele dienslewering aan kliënte; en

 • ‘n Geldige rybewys.

 • Grade 12 (Senior Certificate);

 • Proven appropriate experience gained within comparable environments;

 • Proven good interpersonal skills;

 • Empathy and positive attitude towards students, staff and clients;

 • Strong communication skills;

 • Good computer skills in MS Word (at least Outlook, Excel and Word);

 • Good administration and organisational skills;

 • Good conflict management skills;

 • The ability to work independently and self-motivated;

 • The ability to work thoroughly and to manage time effectively;

 • The ability to act with confidence and authority;

 • Professional customer service; and

 • A valid driver’s licence.

Recommendation/Aanbeveling

 • Tegniese kennis ten opsigte van die instandhouding van geboue;

 • Kennis en ervaring in Beroepsgesondheid en-veiligheid.

 • Technical knowledge about maintenance of buildings;

 • Knowledge and experience in Occupational Health and Safety.

How To Apply

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.
 
APPLY ONLINE AT https://www.sun.ac.za/english/careers BY USING THE APPLY NOW LINK AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THE SPECIFIC VACANCY PAGE.  
Residence Assistant Job post opportunity at Stellenbosch University

Enquiries

Navrae rakende die posinhoud: gminnaar@sun.ac.za / 021 808 3570 / 0781462981
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum
by 021 808 2753, of by sun-e-hr@sun.ac.za

Enquiries regarding this post: gminnaar@sun.ac.za / 021 808 3570 / 0781462981
Enquiries regarding remuneration/benefits, as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753, or at sun-e-hr@sun.ac.za

Currency ZAR
Commencement Date 01-Sep-2022
Closing Date 12-Jul-2022
Amount of Travel
Work At Home

Job activity

Posted Today